De Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk op Rotterdam-Zuid gaat op de schop. Met de vernieuwingsplannen, waarmee het college van B&W vorige week instemde, gaat de sloopkogel in 599 woningen. Er komen duurdere woningen voor in de plaats.

De plannen passen volgens de gemeente Rotterdam bij de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) – het bedienen van de doelgroepen zoals opgenomen in de Woonvisie Rotterdam 2030. In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Eén van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt.

De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt. ”Dat is een grote opgave”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ”Om de impact op het sociale woningaanbod zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven 90 woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.”

Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten. De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Bewoners van de Tweebosbuurt ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar zij uitleg krijgen over de plannen en hun persoonlijke situatie.

Print Friendly, PDF & Email