Dagblad010 | Woonbond hekelt Rotterdams bouwbeleid

Woonbond hekelt Rotterdams bouwbeleid

mainImage
Tweebosbuurt

De Woonbond ziet met lede ogen aan dat het Roterdamse gemeentebestuur mensen met weinig geld de stad uitjaagt. Op verzoek van de vakbond heeft Woonbonddirecteur Paulus Jansen deze week een 'boze' brief gestuurd naar burgemeester en wethouders.

Jansen schrijft daarin principieel bezwaar te maken tegen de manier waarop in Rotterdam momenteel sloop en/of renovatie van sociale huurcomplexen wordt ingezet om de bevolkingssamenstelling van wijken te veranderen. “Daarbij wordt – in onze ogen: oneigenlijk - gebruikgemaakt van de ‘dringend eigen gebruik’ bepaling uit het Burgerlijk Wetboek om de contracten van de zittende huurders te beëindigen. Oók als die huurders graag in hun woning (dan wel elders in hun complex of in de vervangende nieuwbouw) willen blijven wonen. Die praktijk leidt ertoe dat zij niet kunnen profiteren van de verbetering van hun eigen woning/buurt, nadat ze wel jarenlang de last van achterstallig onderhoud in afwachting van de ingreep hebben moeten dragen”.

Bij sloop en ook renovatie behoort volgens de Woonbond het uitgangspunt te zijn dat huurders die dat willen terug kunnen keren in de nieuw gebouwde, dan wel gerenoveerde woning. Jansen: “Vrijwel altijd is het daarnaast nog mogelijk om ook nieuwe doelgroepen te bedienen:
- Bij sloop-nieuwbouw door verdichting (meer woningen terugbouwen dan er stonden);
- Bij sloop-nieuwbouw én renovatie doordat nooit 100% van de oude huurders na de ingreep terugkeert; de ervaring van 50 jaar stadsvernieuwing leert dat bij sloop-nieuwbouw en ingrijpende renovatie meestal minder dan de helft van de oorspronkelijke bewoners ervoor kiest om terug te keren.

Kortom: als het Rotterdams stadsbestuur er naar streeft om de bevolkingssamenstelling van wijken diverser te maken is het volstrekt niet nodig om daarvoor huurders van corporatiewoningen “weg te slopen of weg te renoveren”. Gedwongen verhuizingen zijn voor huurders een traumatische ervaring.

Ze staan ook op gespannen voet met een belangrijk beginsel van de huurbescherming: het contract voor onbepaalde duur. Zeker als op basis van onvolledige en nog niet vergunde projectplannen wordt ingezet op beëindiging van de huurcontracten met de zittende huurders.

Tenslotte nog een opmerking over de ontwikkeling van de goedkope en betaalbare woningvoorraad in Rotterdam. Die is de afgelopen periode schrikbarend gedaald: alleen al tussen 2001 en 2016 zijn 30.000 woningen met een huur tussen 300 en 600 euro verdwenen”.

De Woonbond vindt het prima als het Rotterdamse gemeentebestuur óók woonruimte wil bieden voor huishoudens met (ruim) bovenmodale inkomens, zowel in de huur- als in de koopsector. “Wij vinden het echter onbegrijpelijk als die groei van het aanbod in de hogere segmenten ten koste gaat van huishoudens die zijn aangewezen op een betaalbare woning van een corporatie".

Jansen wenst Aboutaleb en zijn wethouders 'veel wijsheid toe bij het verbeteren van de huisvestingssituatie van alle Rotterdammers'.


Foto: Gemeente Rotterdam