Huurwoningen SOR acht jaar lang te slecht onderhouden

28 November 2023, 14:08 uur
Politiek
mainImage
ANP

De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam staat sinds gisteren niet langer onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

In een gisteren gepubliceerde toezichtbrief wordt uitgelegd hoe dat zit. Een citaat: “SOR staat sinds 17 november 2014 onder verscherpt toezicht. De reden hiervoor is het niet voldoen aan de financiële ratio’s”…” Dit wordt veroorzaakt door de omvangrijke, dure en langlopende leningenportefeuille van de SOR. U heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het financieel herstel en u heeft hierbij goede voortgang geboekt. Op grond van de meerjarenbegroting 2024 e.v. voldoet de SOR structureel aan alle financiële ratio’s uit het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om het verscherpt toezicht te continueren. Per 27 november 2023 is het verscherpt toezicht bij de SOR dan ook opgeheven”.

De huurders van de SOR hebben jarenlang goed onderhoud van hun woningen moeten ontberen. De Aw schrijft aan de SOR: “Aandachtspunt is verder het inhalen van uitgesteld planmatig onderhoud. In de meerjarenbegroting geeft u aan dat er door 8 jaar bezuinigen achterstanden in het planmatig onderhoud zijn ontstaan. U heeft aangegeven in 2024 een nadere analyse op dit punt te zullen uitvoeren. Het is uw verwachting dat de uitgesteldeonderhoudswerkzaamheden in de komende jaren op een verantwoorde wijze kunnen worden ingehaald”.

In de Toezichtbrief gaat de Aw ook in op de uitzending van Nieuwsuur in juni. Daarin werd gemeld dat de per 1 september vertrokken SOR-directeur Hassan Hajja stiekem huisjesmelker was.

Nog een citaat: “Op 20 juni 2023 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) mij schriftelijk geïnformeerd over de kwestie rondom het privé in eigendom hebben en exploiteren van huurwoningen (buiten het werkgebied van de SOR) door Hajja zoals dit naar voren was gekomen in de uitzending van “Nieuwsuur”. De RvC heeft hierbij aangegeven het zeer onwenselijk te vinden dat zij hier niet over was geïnformeerd door Hajja”.

In de Toezichtbrief is de naam Hajja overigens onleesbaar gemaakt.