Red Company moet plan Rise aanpassen

25 March 2023, 06:05 uur
Politiek
mainImage
Rise en Pompenburg

Het plan Rise voor de bouw van drie woontorens en twee plintgebouwen bij het Hofplein krijgt nog steeds geen goedkeuring van de Welstandscommissie. Projectontwikkelaar Red Company heeft te horen gekregen dat er nog op verschillende punten duidelijkheid moet komen over het realiseren van Rise.

Onderdeel van dit plan is de bouw van een wolkenkrabber, die een hoogte van 275 meter moet krijgen en daarmee 's lands hoogste woongebouw zou worden. Aan weerszijden hiervan zijn twee 'kleinere' torens van ruim 125 meter gepland. Daarvan komt er eentje in de sociale huursector, bedoeld als overlooplocatie voor huurders van de te slopen Pompenburgflat. De in prima staat verkerende flat met 226 huurwoningen (energielabel A) wordt door woningcorporatie Havensteder dan opgeofferd om Rise mogelijk te maken. 

De - voluit - commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam omschrijft Rise als 'een veelomvattend plan met een enorme impact voor Rotterdam'. "De commissie geeft aan nog niet uitputtend te kunnen zijn in haar bevindingen, en dat er op hoofdlijnen wordt gereageerd op de ruimtelijke inpassing van het voorstel binnen de stedenbouwkundige situatie en de gevolgen voor de cultuurhistorische waarden van de bebouwing op en rondom de locatie", staat in een onlangs gepubliceerd verslag naar aanleiding van een op 8 maart gehouden zitting.

De Welstandscommissie geeft aan dat 'bovenstaande zorgen en opmerkingen beantwoord moeten worden voordat er kan worden ingegaan op de specifiekere uitwerking van het planvoorstel'. "Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een aangepast plan dat hier antwoord op geeft", aldus de commissie, die 'vooralsnog geen positief advies aan het gemeentebestuur' kan geven. 

Eerder deze week meldde Dagblad010 dat onder de bewoners van de Pompenburgflat wordt gepeild of zij weg willen en of zij interesse hebben in een verhuizing naar de sociale woontoren naast het stadhuis. “Hoe kijkt u naar de voorgenomen sloop en nieuw te bouwen woningen?”, luidde de vraag. Ook zijn vragen voorgelegd over een sociaal plan, waarin komt te staan hoe een verhuizing van de Pompenburgers zal worden geregeld. 

Per abuis is in de berichtgeving er vanuit gegaan dat die vragen afkomstig waren van Havensteder. Dat moet zijn de bewonersvereniging Delftse Poort en bewonerscommissie Behoud Pompenburg.