Wethouder Karremans wijst ook provincie op zorgplicht wilde dieren

3 April 2024, 16:07 uur
Politiek
mainImage

De Rotterdamse wethouder Karremans heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd het voortouw te nemen om met financiële hulp van alle gemeenten de opvang van wilde dieren te coördineren. Hij beroept zich daarbij op de Wet natuurbescherming (Wnb) waarin die zorgplicht is opgenomen en op het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland (2023- 027). Ook daarin staat de bereidheid tot investeren, mocht men dat vergeten zijn.

‘’In het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden van juli 2022 is te lezen dat wilde dieren inderdaad geholpen moeten worden, maar niet iedereen heeft een even grote verantwoordelijkheid’’, aldus Karremans, die net als alle betrokkenen voorstander is van continuïteit van financiering, een uniforme basiskwaliteit van hulp en preventie van onprofessionele opvang.

In Rotterdam bestaan twee wildopvangcentra met een regionale functie. Het aantal op te vangen dieren steeg de laatste jaren fors bij deze centra. Voornamelijk door noodgedwongen sluiting van kleinere asielen in de regio. Daarnaast zijn de (energie)kosten toegenomen, mede doordat extra preventieve maatregelen vanwege de vogelgriep noodzakelijk waren. Met name het wildopvangcentrum Karel Schot heeft te lijden onder het feit dat instanties en/of particulieren van binnen en buiten Rotterdam wilde dieren aan het wildopvangcentrum aanbieden om professionele zorg te krijgen. ‘’Vanwege de zorgplicht is het weigeren van deze dieren geen optie. Dat zou wat mij betreft ook moreel verwerpelijk zijn. Maar het is duidelijk dat wildopvang een regionale opgave is die op zijn minst samenwerking tussen gemeenten vraagt’’, vindt Karremans.

Rotterdam is landelijk gezien een van de weinige gemeenten die de wildopvangcentra structureel ondersteunt met een jaarlijkse subsidie. ‘’Maar Rotterdam kan dit niet alleen. Het is een gemeente overstijgend probleem.’’