De Bonnenpolder gaat op de schop

mainImage
De Bonnenpolder gaat op de schop

De Bonnenpolder, 128 hectare polderlandschap in Hoek van Holland, wordt deels heringericht als natuur- en recreatiegebied. Naast natuur, recreatie en horeca kan ook natuurbegraven een plaats krijgen.

''De nieuwe inrichting past bij de ambitie die de gemeente heeft de polder toegankelijker te maken voor haar inwoners. Het college heeft daarom een principe-besluit genomen om in te stemmen met de herinrichting, maar vraagt wel om een aantal aanpassingen rond natuurbegraven'', aldus de gemeente Rotterdam.

De Bonnenpolder wordt een gebied met agrarische en recreatieve invloeden. Vlak naast het Staelduinse bos komt nog meer ruimte voor natuur en recreatie. Met fiets-, wandel-, ruiter- en struinpaden en kleinschalige landbouw. De oude kreek de Rel wordt verbreed en Hoeve Rijckevorsel wordt hersteld als pleisterplaats voor publiek. Ook natuurbegraven is een onderdeel van het voorlopige inrichtingsplan. Natuurbegraven is een vorm van begraven die de gemeente Rotterdam wil faciliteren. Het biedt tevens een gelegenheid de natuurontwikkeling in de Bonnenpolder financieel mogelijk te maken.

Wethouder Wijbenga (buitenruimte): ''Ik vind het belangrijk dat generaties Rotterdammers mooi groen beschikbaar hebben om buiten te recreëren. Ik verwacht dat de initiatiefnemers met onze opmerkingen aan de slag gaan. We rekenen op een plan dat recht doet aan de belangen van verschillende bewoners en recreanten, zodat we het gebied écht kunnen aanpakken.''

In het voorjaar van 2019 verwacht de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan te hebben voor het hele gebied. Iedereen heeft dan de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De gebiedscommissie Hoek van Holland brengt over het ontwerp bestemmingsplan advies uit. De gemeente verwerkt alle reacties zodat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2019 kan beslissen over het definitieve bestemmingsplan.


| Foto: Digitaal Dagblad