Dinsdag raadsmarathon: 134 moties

mainImage
Dinsdag raadsmarathon: 134 moties

Morgen - dinsdagmorgen  - begint in de gemeenteraad de tweede ronde van de begrotingsbehandeling en dat wordt een marathonzitting, omdat met name de oppositiepartijen tientallen moties hebben ingediend.
Met die van de coalitiepartijen erbij zijn dat er in totaal 134 geworden. (*) Ze worden één voor één behandeld en de praktijk is dan dat ruim driekwart via stemming met het waswater wordt weggespoeld. In de meeste gevallen omdat de wethouder de raad afraadt om de motie te omarmen met een sluitende verklaring. Dinsdag luidt die verklaring: geld. Want er zijn maar weinig moties die geen geld kosten.

Een andere reden om het merendeel van al die moties niet aan te nemen is dat coalitie zelf invulling aan de begroting heeft gegeven, dus weinig reserve heeft bewaard en daarom interventie niet erg op prijs stelt. Afwijzen van zo'n motie is dan ook appeltje-eitje: de coalitie heeft weliswaar een krappe meerderheid, maar die is voldoende om een motie (= een idee of een wens) naar het rijk der fabelen te verwijzen. Spannend wordt het wel wanneer bij een voorstel de coalitie de rijen niet sluit.

Om een indruk te geven wat ongeveer de inhoud is van die moties: hieronder het aandeel van de Turkse politieke partij Denk. In totaal dienden hun vier raadsleden 31 moties in, waarvan 24 solo en 7 gedeeld met andere politieke partijen. Bovendien ondertekenden ze er nog 9 mee bij andere partijen.

Als men ze dan leest, dan zullen buitenstaanders dinsdag verbaasd zijn dat ze in meerderheid niet zullen worden aangenomen, terwijl de voorstellen soms alleszins redelijk zijn. Maar dat komt omdat het een begrotingsbehandeling is en geld de bepalende factor.

Bovendien zijn de moties vers en men kan bezwaarlijk verwachten dat de wethouders en hun ambtenaren in enkele dagen tijd hebben kunnen berekenen wat de geldelijke consequenties van de daarin opgenomen wensen zijn.

Moties Denk solo
1 - Het volledig verbieden van het roken in Diergaarde Blijdorp.
2 - Lobbyen op het Binnenhof om wachtlijsten in de jeugdzorg aan te passen.
3 – Zorgdragen dat alle financiële middelen voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk voor de jeugdzorg worden aangewend.
4 – Het Rekenkamerrapport eerbiedigen en direct starten met de voorgestelde verbeteringen in de jeugdzorg.
5 – Mystery guests gebruiken bij de stagemarkt.
6 – Meer inzet op taalachterstand in kwetsbare wijken.
7 – Tegengaan van segregatie binnen het onderwijs en vriendschapsscholen stichten.
8 – Het instellen van het fenomeen: de kinderburgemeester.
9 – Het erkennen van het recht van woonwagenbewoners om te leven via hun culturele identiteit.
10 – Het laten meeprofiteren van alle winkeliers van de bestaande Stop & Go zone, dus met name de winkeliers die geen vestigingen hebben in grote winkelstraten.
11 – Het starten van een pilot voor oplaadpunten voor o.a. smartphones op stations en in het openbaar vervoer.
12 – Het dichten van het financiële AOW-gat voor Surinaamse Nederlanders, omdat die achterstand bevestigt dat het koloniale verleden een uiterst onrechtvaardige hedendaagse uitwerking heeft.
13 – Het minimaliseren van de armoede in Rotterdam en daarvoor een platform in te richten.
14 – Het cultuuraanbod diverser te maken. Dat wil zeggen: meer gericht op de verschillende culturen in de stad.
15 – Het beter benutten van de gymnastiekzalen na 17:00 uur.
16 – Intensieve communicatie en voorlichting over de plaatselijke politiek aan de 65.235 studenten op verschillende schoolniveaus.
17 – Toewerken naar een migratiemuseum.
18 – Oprichting van een jongerenplatform om voortdurend hun cultuurinteresses te peilen.
19 – Indicatoren ontwikkelen om te kunnen toetsen of de ambitie ‘kansen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen’ te vergroten.
20 – Het opkopen van schulden van mensen in ruil voor vrijwilligerswerk of het volgen van een leerproject.
21 – Van bijstand naar baan door middel van het tijdelijk door de gemeente betalen van een baan bij een werkgever.
22 – Het versneld realiseren van 2000 studentenwoningen.
23 – Het instellen van een verhuurdersvergunning naar het voorbeeld van de studentenstad Groningen.
24 - Het versnipperen van de Woonvisie en die ritueel verbranden.

Motie Denk en CDA

25 – Een actieplan samenstellen voor een betere betaalbare middenhuur.

Motie Denk en D66

26 – Instellen van een onderzoek naar de acceptatie van diversiteit (op de gebieden religie, afkomst, leeftijd en sekse) met als doel een tolerantere samenleving in 2022.

Motie Denk en 50 Plus
27 - Gratis Wifi in Rotterdam, betaald door Europa.
28 – De bouw van een beschutting/paviljoen op het Centraal Station voor gebruikers van taxi’s.

Motie Denk en SP
29 – Lobbyen bij de directie van de RET om de arbeidscontracten van de  mensen van de beveiligingsbranche Securitas over te nemen, omdat de arbeidsvoorwaarden bij de RET beter geregeld zijn.

Motie Denk, Partij voor de Dieren, 50Plus en SP
30 - Pinautomaten voor op de bus, de tram en de metro.

Motie Denk, Partij voor de Dieren, 50Plus en SP
31Invoering gereduceerde tarieven voor het openbaar vervoer gedurende de spitsuren.

(*) Er zijn 135 moties benoemd, maar nummer 85 is leeg gebleven. Dinsdag kunnen er nog bijkomen en afgaan.


Foto: Digitaal Dagblad