Plannen voor Zuid versterken opgaande lijn

21 January 2019, 16:18 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Plannen voor Zuid versterken opgaande lijn

Meer lesuren voor kinderen op de basisscholen, meer mensen van Zuid uit de bijstand, meer variatie in de woningvoorraad en extra aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Dit zijn een paar punten uit het Uitvoeringsplan 2019-2022 van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dat vandaag door directeur Marco Pastors is gepresenteerd. In dit uitvoeringsplan staat de inzet beschreven van de partners van het NPRZ voor de komende vier jaren. Voor deze inzet hebben de NPRZ-partners met de Regiomiddelen van het Rijk en hetzelfde bedrag van de gemeente, € 260 miljoen extra te besteden.

Het uitvoeringsplan mag gezien worden als het spoorboekje om Zuid de komende jaren te versterken en de achterstanden weg te werken. Dat gebeurt volgens de inmiddels bekende aanpak van het NPRZ: wijkgericht, dicht bij de bewoners en vooral: langdurig, integraal en met een rol voor alle partners.

Deze gezamenlijke en langdurige inzet van de partners van het NPRZ begint inmiddels vruchten af te werpen. De leerprestaties van kinderen op Zuid stijgen, de bijstandscijfers dalen en woningen op Zuid zijn meer in trek. Zuid heeft de opgaande lijn te pakken. Maar het succes is broos. Want tegelijkertijd is het percentage huishoudens met problemen nog steeds hoger dan voor de crisis en merken veel groepen bewoners in met name de focuswijken nog te weinig van de economische vooruitgang.

Met het Uitvoeringsplan 2019-2022 houden de partners van het NPRZ de opgaande lijn vast die de achterstanden uiteindelijk in 2031 zal wegwerken. Dat gebeurt via de NPRZ-pijlers school, werk, wonen, en onderliggend de thuisbasis die daarvoor op orde moet zijn. Daarbij is speciale aandacht voor vroegsignalering, breed kijken, taal, schulden, licht verstandelijke beperkingen en hoogbegaafdheid. Nieuw in het UP 2019-2022 is de inzet op veilig en cultuur.

School

In het UP 2019-2022 is opgenomen dat de uren van kinderen op de basisscholen op Zuid worden uitgebreid naar 10 uur extra per week. Op dit moment geven de meeste basisscholen op Zuid al zes uur extra les. De uitbreiding geldt voor alle basisscholen in de focuswijken en voor het eerst ook voor circa tien basisscholen in de overige wijken van Zuid.
Daarnaast is afgesproken dat per jaar 25% van de kinderen in de focuswijken en hun ouders (2100 kinderen in 1160 huishoudens) door wijkteams worden geholpen. Alle leerlingen op Zuid worden van groep 6 tot en met de arbeidsmarkt begeleid om hun talenten te ontdekken en betere keuzes te maken. Ook wordt een deel van de middelen gebruikt voor nieuwbouw van scholen en om betere docenten te behouden en aan te trekken. Dit wordt gefinancierd met 88 van de 260 miljoen euro die rijk en gemeente hebben toegekend aan Zuid in de zogenoemde Regiodeal.

Werk

De arbeidsparticipatie op Zuid wordt verhoogd doordat steeds meer jongeren met behulp van AandeBak-garanties van bij het NPRZ aangesloten werkgevers worden gestimuleerd om perspectiefrijke beroepsopleidingen te kiezen. Daardoor hebben ze meteen na hun opleiding

werk. Er wordt ook € 48 miljoen besteed om de uitkeringsaantallen van Zuid sneller te laten dalen met name door meer mensen op Zuid aan het werk te helpen.

Wonen

Zuid gaat een gevarieerder woningvoorraad krijgen zodat bewoners die klimmen op de maatschappelijke ladder behouden blijven. Nu verlaten deze mensen Zuid vaak omdat ze er niet de woning naar hun wensen kunnen vinden. Die meer gevarieerde woningvoorraad moet ontstaan door de komende vier jaren veel vaker woningen samen te voegen, maar ook door renovatie, klushuizen, uitbouwen, sloop/nieuwbouw en wonen in scholen/winkels. Hiervoor is in de Regiodeal €120 miljoen vrijgemaakt. Dit is nog exclusief verduurzaming waarvoor Zuid door het Rijk als proeftuin is aangewezen.

Veilig en Cultuur

Nieuw als thema in het uitvoeringsplan zijn Veilig en Cultuur. In de afgelopen planperiode zijn in het bestuur van het NPRZ een bestuurder voor Veilig en een bestuurder voor Cultuur benoemd. Het hoofddoel van Veilig is te zorgen voor informatiedeling, samenwerking met de andere partners en wetgeving om de verkeerde weg af te sluiten. Bij Cultuur ligt de nadruk op het been bijtrekken van aanbod en participatie in vergelijking met de rest van Rotterdam, het versterken van het makersklimaat en de planvorming voor het Nationaal Cultuurwetenschappelijk Instituut. Hiervoor is de komende vier jaar € 4 miljoen extra uit de Regiodeal beschikbaar.

NPRZ

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.