PvdA: zet mensen niet te snel uit huis

mainImage
PvdA: zet mensen niet te snel uit huis

De Rotterdamse PvdA wil dat de gemeente Rotterdam zich sterk maakt om te voorkomen dat corporaties te snel mensen uit hun huizen zet als ze te lang hun huur niet hebben betalen. In de afgelopen jaren liep het gemiddelde aantal uitzettingen op naar 700. Volgens de PvdA-raadsleden Balwantsingh en Yildirim kunnen die betalingsproblemen ook ‘’anders worden opgelost.’’

In gesprekken met corporaties, wijkteams en schuldhulpverlening is door onder meer dit tweetal een aantal maatregelen bedacht. Zoals het bevriezen van de huurschuld, een actievere houding van zorgteams en corporaties en specifieke aandacht voor mensen met een achterstand. In een mail aan het stadsbestuur worden zeven ideeën aangereikt.

‘’Want zo’n huisuitzetting heeft te ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen. Daar komt veel persoonlijk leed bij kijken. Daarnaast breng het veel (maatschappelijke) kosten met zich mee’’, aldus de PvdA, die vindt dat deze drastische besluiten tot het minimum beperkt moeten blijven.

In 2016 is al een convenant getekend tussen de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties. Doel was het tegengaan van woningontruimingen op basis van huurachterstand. ‘’Dat was een goede eerste stap. Maar het kan en moet eigenlijk beter. Elke huisuitzetting kost de gemeente aan inzet van maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening, politie en justitie heel veel geld. Als het aantal huisuitzettingen gehalveerd kan worden levert dit per jaar 2,5 miljoen euro op’’, hebben Balwantsingh en Yildirim uitgerekend.

Zij hebben het stadsbestuur de volgende suggestie aan de hand gedaan:

1) check alle huurders die na 3 maanden achterstand nog niet betaald hebben of zij een uitkering van de gemeente Rotterdam ontvangen. De inschatting van corporaties is dat dit minstens 50 procent van deze groep huurders is. Het in gang zetten van het betalen van huren is van belang. Als de huurschuld bevroren wordt en de betalingen weer hervat worden, is dat voor corporaties veelal voldoende om deurwaarders en incasso’s te stoppen.

2) Zorg voor direct periodiek overleg tussen de corporaties en team van deskundigen op het gebied van zorg. Vroeger waren er lokale zorgnetwerken waarbij gecheckt werd of huurders met slecht betaalgedrag die niet bereikbaar waren voor incassomedewerkers van corporaties bekend waren bij een zorgpartij.

3) Zorg dat er actief en tijdig achter de voordeur wordt gekeken door een zorgteam bij huurders die niet open doen voor corporaties en waarvan de huurschuld oploopt. Gemeente Rotterdam en corporaties betalen jaarlijks aan deze extra capaciteit, die rechtstreeks ingezet kan worden door het Meldpunt Preventie Huisuitzettingen. In 2017 waren er 2434 signalen bij het MPH van huishoudens waar de corporaties niet uitkwamen. Tijdig langs gaan met bemoeizorg voorkomt oplopen van schulden en huisuitzetting.

4) Verbeter de relatie tussen wijkteam en corporatie. Veel huurders met zorgproblemen zijn al bekend bij het wijkteam of zorgpartijen.

5) Wijkteams zouden misschien beter geëquipeerd kunnen worden om te voorzien in de financiële dienstverlening. Sociale wijkteams in Rotterdam weten heel veel van en zijn veel bezig met “zorg”. Ze zouden zich ook kunnen verdiepen en bezig houden met financiële educatie.

6) Verder is het aan de gemeente om de dienstverlening te verbeteren en zo de instroom en doorstroom van dossiers te versoepelen.

7) Ontwikkel een specifieke aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Veel huurders met betalingsachterstanden hebben een LVB-problematiek. Door te werken met pictogrammen, foto’s en weinig tekst, kunnen brieven beter leesbaar worden.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad