50Plus vraagt sloop- & bouwoverzicht

mainImage
50Plus vraagt sloop- & bouwoverzicht

Het Master Uitvoeringsprogramma ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’, dat Rotterdam de komende vier jaar aan 18.000 woningen gaat helpen, moet voor iedereen te volgen zijn, vindt 50Plus. Raadslid Verkoelen komt daarom donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering via een motie met het verzoek ‘Hou Het Overzichtelijk’.

50Plus wil van bouwwethouder Kurvers een per wijk op maat gemaakt plan van aanpak. Dat wil zeggen: een lijstje waar en wat er gebouwd wordt, welke soort (huur of koop), welke woonvorm, de prijsklasse en de planning. Maar ook het aantal te slopen (huur)woningen.

Ook zou Verkoelen het op prijs stellen wanneer er bij sloop in overleg met de woningbouwcoöperaties een sociaal plan wordt opgesteld voor de oorspronkelijke inwoners die met deze transformatie geconfronteerd worden. Ook dat sociaal plan moet overzichtelijk zijn en simpel aangeven hoe er voor de oorspronkelijke inwoners gezorgd wordt qua meedenken, informeren (inwonersparticipatie) in het gehele traject van sloop, bouw en herhuisvesting.

50Plus is – net als alle andere politieke partijen in Rotterdam – voor massaal bouwen en houdt het stadsbestuur daarom aan De Woonvisie Rotterdam 2016, waarin verder accommoderen van de toenemende woningvraag van huishoudens met een modaal of hoger inkomen, sociale stijgers en young potentials de prioriteiten heeft.

‘’Maar ook zorgen voor een meer gedifferentieerd woningbestand in gebieden waar dit nu nog eenzijdig is en kwaliteit van wonen onder druk staat en versterken van woonmilieus, met een duidelijke profilering en aandacht voor kindvriendelijkheid’’, vindt Verkoelen.

In zowel de woonvisie 2030 als in het coalitieakkoord mist ze de concrete uitwerking van transformatie en herstructurering van de Woningvoorraad. ‘’In de wijken Crooswijk, het Oude Noorden, Middelland, en in De Wielewaal werden enorme hoeveelheden sociale huurwoningen gesloopt. Maar in de plannen die eraan ten grondslag lagen bestond grote onduidelijkheid wat daar exact voorin de plaats gaat komen aan sociale huurwoningen, aan middeldure en dure (huur)woningen en dit zorgt voor grote onrust bij de bewoners waar de (huur)woningen van worden gesloopt.’’

Geen sloop, geen koopVerkoelen: ''Er moet niet alleen gebouwd worden voor de bovenklasse, die we overigens in Rotterdam niet hebben. Ik denk dat we voor de Amsterdamse grachtengordel aan het bouwen zijn en dat is kind met het badwater weggooien. Weet je nog de kreet uit de jaren tachtig? Geen woning, geen kroning. Ik vrees dat hier de nieuwste kreet wordt: geen sloop, geen koop.''

 


| Foto: Digitaal Dagblad