mainImage

Corporaties in verzet tegen Rotterdams woonbeleid

Sloopprotest
3 augustus 2021, 19:17 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld, Echwel Rotterdam

Rotterdamse woningcorporaties gaan zich verzetten tegen het gemeentelijk woningbeleid. Het verzet moet leiden tot betere, 'socialere' prestatieafspraken voor 2022. Over die afspraken, die eind dit jaar komen te staan op www.rotterdam.nl, wordt de komende maanden achter gesloten deuren onderhandeld. Bij die onderhandelingen zitten corporaties, huurdersorganisaties en wethouder Bas Kurvers aan tafel. De onderhandelingen vinden plaats op basis van niet-openbare biedingen van corporaties.  

Uit de bij Dagblad010 in het bezit zijnde biedingen van Vestia valt op te maken, dat de bezorgdheid over Rotterdams bouwbeleid bij de corporaties groeiende is. Een citaat: "Anno 2021 is het tekort aan beschikbare sociale huurwoningen sterk opgelopen, door een dalende mutatiegraad en de toenemende vraag, met name vanuit de taakstellingen voor statushouders".

In september 2020 gingen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties nog in gesprek om 'te komen tot een set van maatregelen om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor Rotterdammers te verbeteren'.

Nog een citaat uit Vestia's biedingen: "Over een aantal maatregelen zijn de gemeente en woningcorporaties het eens, zoals is bevestigd tijdens het bestuurlijk overleg van maart 2021. Deze maatregelen zien vooral toe op het bevorderen van doorstroming binnen de bestaande huurwoningvoorraad".

Maar die maatregelen zijn onvoldoende om de woningnood in het goedkopere segment het hoofd te bieden.

Vestia legt uit: "De corporaties hebben kenbaar gemaakt dat zij inschatten dat deze maatregelen niet toereikend zullen zijn voor de toenemende vraag. We vragen van de gemeente om, in dialoog met de woningcorporaties en huurdersverenigingen, op korte termijn duidelijke keuzes te maken in de verdeling van de beschikbare voorraad. Het is van belang dat daarbij meerdere (soms tegenstrijdige) doelen en opgaven worden meegewogen waaronder ook de leefbaarheidsaanpak en wijken in balans. De dalende beschikbaarheid in het algemeen, en de ijkpunten voor behoud van voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen in het bijzonder, zijn voor Vestia een punt van zorg in 2022. We zullen dit gezamenlijk vaker monitoren en agenderen voor de relevante overleggen".

Het krijgen van extra mogelijkheden om meer sociale huurwoningen te bouwen is al langere tijd een hartenwens van Vestia, Havensteder, Woonstad Rotterdam en Woonbron. Maar veel weerklank vindt die niet op de Coolsingel 40. De gemeente beroept zich daarbij op de - ook - niet-openbare afspraken die zijn gemaakt in de bestuurlijke overeenkomst Wijken in Balans. Daarin staat hoe veel sociale huurwoningen de corporaties tot 2030 laten verdwijnen in ruil waarvoor zij een relatief beperkt aantal nieuwe woningen mogen bouwen. Doel van het laten verdwijnen (door slopen, liberaliseren en verkopen) van die goedkope woningen is, zoals de gemeente beweert, meer evenwicht in de wijken. Het past dan ook in de lijn van de Woonvisie 2030, die uitgaat van een stevige reductie van het aantal betaalbare woningen.