Volledige brief: 'Dit voorstel is misdadig'

14 September 2019, 18:17 uur
Sport
mainImage

Dit is de brief, die het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kuip gisteren heeft verstuurd aan het bestuur en de leden van de Sportclub Feyenoord, de amateurtak, die de meerderheid heeft van de aandelen van de Kuip. In deze brief wordt het bod van de Stichting Vrienden van de Kuip vergeleken met het bedrag dat de Sportclub Feyenoord zou kunnen gaan krijgen van het Stadion Feyenoord, dat nu geen geld heeft. Het bestuur van de Vrienden van Feyenoord spreekt over een ''misdadig voorstel'' aan de clubleden, over ''gebakken lucht'', en over het gevaar van het onderpand van de Kuip aan bankier Goldman Sachs.  


Sportclub Feyenoord
Het bestuur en de leden
T.a.v. Mevr. P. Calicher
Sportcomplex Varkenoord
Olympiaweg 74-76
3078 HT Rotterdam

AANGETEKEND

13 september 2019

Betreft: Overname aandelen Stadion Feijenoord N.V.

Geachte leden van de vereniging Sportclub Feyenoord,


Geachte mevrouw Calicher,

Op 31 mei jl. hebben wij, de Vrienden van de Kuip, aan Sportclub Feyenoord een bod gedaan op het aandelenpakket, beheerd door de Stichting Administratiekantoor Aandelen Stadion, van Stadion Feijenoord N.V. Hierbij doen wij aan de Sportclub Feyenoord een nieuw en sterk verbeterd bod toekomen.

Doel

Stichting Vrienden van de Kuip en een groep investeerders die zich verbonden voelt aan de club Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V. hebben zich gezamenlijk verenigd met als doel:

- Het onderzoeken van de beste optie voor de toekomst van alle Feyenoord geledingen;
- Het zekerstellen van de toekomst van de Sportclub Feyenoord;
- De beste toekomstige positie voor u als leden van de vereniging, in zowel de Kuip nu dan wel op termijn in een eventueel nieuw stadion.

Door een overname van het aandelenpakket van Sportclub Feyenoord kan een belangrijke stap worden gezet in verwezenlijken van deze doelen. Ons uiteindelijke doel is dat Stadion en BVO Feyenoord weer worden verenigd. Tot heil van Feyenoord. Zij moeten weer worden tot één familie, zoals dat hoort te zijn in onze club. Sinds het betaald voetbal, de amateurs en het stadion, door een ongelukkig en onverantwoord besluit in het verleden, uit elkaar zijn getrokken, lijdt Feyenoord pijn. We zien allemaal dat de prestaties achterblijven vergeleken bij Ajax en PSV, de financiën achteruit hollen en onze roemruchte club regelmatig te schande wordt gezet door bestuurlijke onenigheid.

Deze ongelukkige splitsing heeft de BVO Feyenoord in het recente verleden gebracht aan de rand van een faillissement. Slechts dankzij een injectie van 33 miljoen euro door kapitaalkrachtige Vrienden van Feyenoord kon dit worden voorkomen. En leeft Feyenoord nog.

Momenteel is het NV Stadion in grote financiële problemen. Technisch is het stadion al failliet. De schuld is dit jaar opgelopen tot bijna 30 miljoen euro. De directie en Raad van Commissarissen die daarvoor verantwoordelijk zijn willen nu het stadion wegtrekken bij de Sportclub Feyenoord. Zodat u er niets meer over te vertellen heeft en zonder dat er enige garantie wordt gegeven op financieel herstel. Sterker nog: de Kuip is als onderpand gegeven aan de Amerikaanse Bank Goldman Sachs. Als het Stadion op enige termijn (welke termijn is ons niet bekend) de lening van Goldman Sachs niet terug kan betalen bent u als Sportclub Feyenoord het stadion kwijt. Zonder enige verdere vergoeding.

Wanbeleid en misdadig

Om dit wanbeleid te verdoezelen en om aan u geen verdere verantwoording te hoeven afleggen, proberen de bestuurders (directie en commissarissen) van de NV Stadion nu het stadion onder de Sportclub weg te trekken. Daartoe hebben zij een splitsingsvoorstel ingediend. Als dat wordt aangenomen bent u het als vereniging Sportclub Feyenoord het stadion, onze roemruchte Kuip, definitief en voor altijd kwijt. U heeft dan geen zicht meer op wat er verder gebeurt, u kunt niet meer voorkomen dat het stadion dan in handen valt van de Amerikaanse bank, die onze voetbalclub Feyenoord dan tot op het bot uit kan knijpen. Zoals Goldman Sachs dat in het verleden met zoveel klanten heeft gedaan.

Als u het bestuursvoorstel tot splitsing steunt heeft u de toekomst van Feyenoord definitief afgesneden en de Kuip overgeleverd aan degenen die deze grote schuld van bijna 30 miljoen op hun geweten hebben. Het is daarom een misdadig voorstel.

Er speelt nog iets: eerder heeft de NV Stadion een bod gedaan op de aandelen van de Sportclub Feyenoord. Waarschijnlijk heeft inmiddels iemand de NV duidelijk gemaakt dat zij helemaal geen bod kunnen of mogen doen, want de Kuip is ‘technisch’ al failliet. Er is dus helemaal geen geld voor een  serieus bod. Wij beraden ons daarom op de mogelijkheid het beleid van de afgelopen jaren te laten onderzoeken door de Ondernemingskamer.

Omdat er geen geld is voor een serieus bod, is nu dit splitsingsvoorstel bedacht. Door de mensen die de afgelopen jaren dit wanbeleid op hun geweten hebben. Dat splitsingsvoorstel betekent dat u, de vereniging Sportclub Feyenoord, helemaal niets krijgt. Alleen de belofte dat u individueel uw zitplaats de komende 40 jaar zult behouden. Maar dat recht kunnen ze u helemaal niet afnemen, dus ook deze belofte is gebakken lucht. En, nogmaals, het geld dat de Sportclub Feyenoord in het vooruitzicht wordt gesteld heeft de NV Stadion helemaal niet. Zij beloven de Sportclub Feyenoord dus geld dat ze helemaal niet kunnen betalen. Zoals u kunt zien aan hun voorstel krijgt de Sportclub dan ook geen enkele garantie op de jaarlijkse financiële uitkering. Wij hopen dat u zich dat goed realiseert.

De Kromme Zandweg

Het bestuur van Sportclub Feyenoord is voornemens om het aandelenpakket Stadion Feijenoord NV (Certificaten C) uit het totaal vermogen van de Sportclub te splitsen en over te laten gaan naar De Kromme Zandweg BV. Eerst houdt dan de Sportclub Feyenoord nog de aandelen in deze nieuwe BV maar deze Vennootschap wordt vervolgens omgezet in een stichting De Kromme Zandweg (zegt men).

En dan komt het: door deze omzetting van BV naar stichting eindigt het aandeelhouderschap van Sportclub Feyenoord in deze BV en daarmee in de NV Stadion. En is Sportclub Feyenoord alle zeggenschap kwijt !! Daarmee is dan de 52% aandelen gratis en voor niks weggegeven. Zeg maar gewoon: gestolen. Juristen die ernaar gekeken hebben noemen deze manoeuvre ‘onvoorstelbaar.’

De besluitvorming over deze voorgenomen splitsing staat geagendeerd voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 16 September aanstaande. Het bestuur geeft daarbij aan dat deze stappen worden gezet om de continuïteit van de Sportclub op langere termijn te waarborgen. Hierboven hebben wij uiteengezet hoe u in deze wordt voorgelogen: het bestuur begrijpt niet, waarschijnlijker: misleidt u bewust, omdat het stadion dat het bod doet, helemaal geen middelen heeft.

Integendeel, zij kijkt eind van dit jaar aan tegen een schuld van tientallen miljoen euro’s. De Vrienden van de Kuip, werken aan een geloofwaardig alternatief.

Voorstel

Het onderstaande voorstel is voor de Sportclub financieel aantrekkelijk. De vrienden van de Kuip hebben eerder een bod gedaan en hebben dat bod nu verhoogd. Wij vragen u om de Vrienden van de Kuip 2maanden de gelegenheid te geven ook deze verhoogde bieding financieel te onderbouwen, zoals het eerdere bod ook onderbouwd was.

Tevens zal dit voorstel een belangrijke stap zijn richting de eenwording van Feyenoord en de uiteindelijke overgang van de aandelen van het stadion naar BVO Feyenoord. Waar ze thuishoren. Mocht de Vrienden van de Kuip er niet in slagen dit bod gestand te doen met financiële garanties, dan kunt u altijd nog overwegen om het stadion dan maar weg te geven aan z’n huidige bestuurders, die er zo’n janboel van gemaakt hebben. Hoe onrechtvaardig dat ook zou zijn.

Want voor alle duidelijkheid: er is geen enkele haast, geen enkele noodzaak om de splitsing nu door te zetten. Degenen die haast hebben om dat wel te doen zijn een paar belanghebbenden die het wanbeleid proberen uit het zicht van u te houden. Of de aandelen nou deze maand, later dit jaar of volgend jaar overgaan naar een andere entiteit, dat maakt voor de stadionplannen helemaal niets uit. Laat u dus alstublieft geen urgentie aanpraten die er niet is.

Bieding

Het is onze intentie het aandelenpakket Stadion Feijenoord NV over te nemen voor:

- een eenmalig bedrag van € 4.000.000,-
- aanvullend een bedrag van € 11.000.000,- in 40 jaarlijkse termijnen van € 275.000,-
- 40 jaar gratis zitplaatsrecht voor Sportclubleden

Voorwaarden

De voorwaarden bij dit aanbod zijn:

1. Dat er geen onomkeerbare besluiten inzake het stadion worden genomen gedurende de periode van de overname,

2. Dat de stichting Vrienden van de Kuip in de gelegenheid wordt gesteld een due diligence uit te voeren naar de huidige financiële en bouwtechnische situatie van de huidige Kuip.

Het voor deze overname benodigde kapitaal is binnenkort beschikbaar. Voor de financiële zekerheidstelling zal worden gezorgd. Voor de volledigheid hebben we onze bieding naast het huidige voorstel van het bestuur van de Sportclub voor overgang naar De Kromme Zandweg gezet.

Vergelijking van de bieding 

Eenmalige betaling:
De Kromme Zandweg: geen
Vrienden van de Kuip: € 4.000.000,- Cash.

Jaarlijkse betaling:
De Kromme Zandweg: € 11.000.000,- in jaarlijkse termijnen van € 260.000,- (ca. 42 jaar) - Niet gegarandeerd.
Vrienden van de Kuip: € 11.000.000,- in 40 jaarlijkse termijnen van € 275.000,- - Wel gegarandeerd.

Totaal voorstel (cumulatief):

De Kromme Zandweg: € 11.000.000,- - Niet gegarandeerd
Vrienden van de Kuip: € 15.000.000,- - Cash plus garantie

Netto Contante Waarde:
(o.b.v. 2%, afgerond)

De Kromme Zandweg: € 7.375.000,-
Vrienden van de Kuip: € 11.523.000,-

Wij vertrouwen erop dat wij met dit voorstel een aanzienlijke bijdrage leveren aan het waarborgen van de continuïteit van de Sportclub op langere termijn en zowel Feyenoord als de Kuip een impuls te kunnen geven voor een mooie toekomst. Dat is ook ons enige doel.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Kees Lau
Secretaris Stichting Vrienden van de Kuip

Per gewone post verstuurd, alsmede aangetekend verstuurd en per mail gestuurd met ontvangstbevestiging