Hoe meer de bewoners van Vreewijk in de gaten krijgen op wat voor manier ‘hun’ buurthuis De Brink is verpatst aan twee advocaten van het Rotterdamse kantoor DEH Advocaten, hoe groter de kwaadheid onder de gebruikers van het wijkhuis, dat sinds 2 januari is gesloten.
De wijkbewoners vinden dat de twee advocaten, die het pand voor – naar verluidt – circa 200.000 euro wisten te verwerven, zich schuldig maken aan ‘een soort inhalig gedrag, dat onze samenleving kapot maakt’.
De Brink moest sluiten vanwege brandveiligheidsrisico’s, die eind vorig jaar ‘plotseling’ ontdekt werden. Een paar dagen daarvoor was er al roering ontstaan, nadat de eigenaren van de circa 1200 vierkante meter grote bijeenkomstruimte aan de Dreef een huurverhoging van vijftig procent hadden aangezegd. Een verhoging van 65.000 naar 93.000 euro per jaar.
De activiteiten, die in De Brink werden gehouden, zijn inmiddels ondergebracht op andere locaties in de wijk. Op een spoedige terugkeer naar hun oude stek hoeven de gebruikers van De Brink echter niet te rekenen. Het weer veilig maken van het land zou zo’n 12.000 euro gaan kosten. De Vreewijkers hebben grote scepsis over de bereidheid van de twee DEH-advocaten om de brandwerende maatregelen te bekostigen.
Vooruitlopend hierop hebben de huurders van het pand besloten om de huur niet langer te betalen. “De huur die deze maand anders naar de Brink zou gaan, gaat nu naar de spelers in de wijk”, aldus Anton van den Beukel van de Stichting Humanitas.
Eergisteren is een bijeenkomst gehouden, waarop wijkbewoners de problemen rond De Brink hebben besproken. Hieronder (1) een verslag van die bijeenkomst, geschreven door Van den Beukel. Plus daaronder (2) een reactie/weerwoord van Martin Hoogenboom van DEH.

1

“Op woensdag 10 januari heeft overleg plaatsgevonden met alle Vreewijkers die over een ruimte/pand beschikken waar eventueel de activiteiten die tot nu toe in de Brink werden georganiseerd, zouden kunnen worden ondergebracht. In totaal waren er gisteren ongeveer 25 mensen aanwezig.
Alle activiteiten zijn vanaf nu op verschillende locaties op de gebruikelijke tijden ondergebracht in Vreewijk. Geen activiteit uitgezonderd.
Met alle betrokkenen ook nog een keer de koers afgestemd. Het standpunt van alle betrokkenen is:
De kern van het probleem rond De Brink is dat er twee eigenaren (de advocaten van DEH Advocaten) zijn die (a) het pand voor een appel en een ei hebben gekocht; (b) hun afspraken tot nu toe nooit zijn nagekomen en nooit iets hebben geïnvesteerd in het pand, met een belabberde staat van onderhoud tot gevolg; (c) dit soort inhalig gedrag (een rendement van 100% in 3 jaar tijd) maakt onze samenleving kapot; (d) het is onwenselijk om op een of andere manier met hen mee te werken en hun huurverhogingseis in te willigen.
Voor de duidelijkheid benadruk ik graag het volgende:
Iedereen is heel stellig in de stellingname dat publiek geld niet naar deze eigenaren moet, maar ten goede moet komen aan de wijk of andere Rotterdammers. Een extra tijdelijk potje wordt heel nadrukkelijk niet gezien als een oplossing. Dat gaat dan linksom of rechtsom ten koste van een ander project of initiatief in Rotterdam of Vreewijk. Maar wat belangrijker is, het is een tijdelijke oplossing voor een langer lopend probleem, namelijk de moeizame relatie met deze verhuurder die eigen gewin boven het maatschappelijk belang stelt. Met iedereen is daarom afgesproken dat we met elkaar de rug recht houden en niet toegeven aan de huurverhoging. Dit is nu ook goed mogelijk nu alle activiteiten elders in de wijk zijn ondergebracht. De huur die deze maand anders naar de Brink zou gaan, gaat nu naar de spelers in de wijk. Het geld blijft nu dus ook langer in de wijk.
Verder is gisteravond besloten een werkgroep te vormen waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om de Brink in eigendom van Vreewijk zelf te brengen. Dit zou een definitieve oplossing kunnen vormen, mits er een redelijke koopsom wordt gevraagd. Wij achten dit initiatief met de nu betrokken Vreewijkers kansrijk. Aan dit initiatief willen wij als Humanitas graag meewerken.
Hoe vervelend de huidige situatie ook is, het zorgt er wel voor dat we met elkaar de schouders onder Vreewijk willen zetten. Of zoals iemand het gisteren zei: Wij zijn net die Galliers uit Asterix en Obelix, wij regelen het zelf wel en buigen niet voor graaiers”

2

“Geachte heer Jonker,
Dank voor uw mailtje, waarop ik graag reageer. Ik schrijf deze reactie overigens niet als advocaat, maar als mede-eigenaar van het Huis van de Wijk (hierna “De Brink”) te Vreewijk; samen met Marco den Engelsman ben ik sinds enige tijd eigenaar van De Brink. Het enkele feit dat Marco en ik advocaat zijn heeft daar niets mee te maken.
De enorme teleurstelling van de bewoners begrijpen wij volkomen.
Ik kan u zeggen dat De Brink helemaal niet dicht hoeft. Onze huurder WMO Radar, voor wie Humanitas niet in plaats is gekomen als huurder, is zelfs verplicht De Brink te gebruiken als buurthuis. Verder heeft de brandweer aan ons en de gemeente uitdrukkelijk bevestigd dat De Brink niet brandgevaarlijk is en gewoonweg open kan. Aan een ingebruikname van De Brink door WMO Radar staat helemaal niets in de weg. Als verhuurders hebben wij ook helemaal geen belang bij leegstand of onrust in de wijk. Ik kan u verzekeren dat wij inmiddels druk doende zijn om WMO Radar, conform haar contractuele verplichting, te dwingen De Brink weer in gebruik te nemen en haar onderhouds- en certificeringsverplichtingen correct na te komen. Samengevat: WMO Radar heeft zelfstandig besloten, en uitdrukkelijk in strijd met de huurovereenkomst en onze wens, om De Brink te sluiten.
Het tumult is ontstaan, nadat Humanitas De Brink van ons wilde gaan huren met ingang van 1 januari jl. Slechts enkele weken daarvoor is zij echter met ons het gesprek hierover aangegaan. Anders dan iedereen maar denkt, is het Humanitas geweest die heeft ingezet op een forse huurverlaging ten belope van liefst € 53.000,00. Hierbij ontvangt u het door ons aan Humanitas overgelegde taxatierapport, alsmede mailtjes waaruit volgt dat het zeker niet zo is dat er nu een hogere huurwaarde uit de bus is gekomen door de verbouwing van afgelopen jaar. Het was voor Humanitas een ‘take it, or leave’-voorstel. Zij wilde slechts € 40.000,00 huur betalen en gaven geen argumenten om een huurverlaging ten opzichte van de huurwaarde te geven. Dat hebben we destijds wel bij WMO Radar gedaan, juist in verband met de verbouwing die zij ter hand zou nemen (hoewel de verbouwing voor ons zogezegd dus niet huurwaarde verhogend heeft gewerkt). Op grond hiervan zijn wij er aldus niet met Humanitas uitgekomen en zijn wij WMO Radar noodzakelijkerwijs aan haar lopende huurverplichtingen blijven houden.
Tot slot het volgende. Enige tijd geleden hebben wij de gemeente verzocht een bemiddelende rol in te nemen en hebben wij begrepen dat de gemeente daar positief tegenover staat. De gemeente heeft toegezegd contact met ons op te nemen voor een afspraak en wij hopen oprecht dat die er snel komt.
Tot zover.
Met vriendelijke groet,
Martin Hoogenboom”

 

Tekst: Kees Jonker

Print Friendly, PDF & Email